Myslíte si, že by dneÅ¡ní svÄ›t mohl fungovat bez poÄítaÄů a bez běžné informaÄní technologie anebo bez informatiky? Kdyby lidé už pÅ™estali úplnÄ› používat poÄítaÄe a moderní technologie? Podle mého názoru je tahle úplná blbost a já si také myslím, že by to neÅ¡lo. A také, že by to ani mnoho lidí nechtÄ›lo, protože v dneÅ¡ní dobÄ› lidé také se vzdÄ›lávají formou online. A já vám Å™eknu, že i já jsem mÄ›la svou Å¡kolu, kde jsem si dodÄ›lávala opoždÄ›nÄ› maturitu. Tak jsem ji také z devadesáti procent dÄ›lala online, jenomže kolikrát mi to také dÄ›lalo problémy, protože jsem s poÄítaÄem neumÄ›la tak dokonale zacházet, takže jsem potom nakonec dopadla tak, že jsem si je musela brát dvÄ› hodiny týdnÄ› navíc, abych se dozvÄ›dÄ›la více informací o informaÄní technologii.

Online studium je složité.

Abych se umÄ›la lépe orientovat v informaÄní technologii a také v poÄítaÄích, protože online svÄ›t a poÄítaÄe pro mÄ› byly docela takové hodnÄ› cizí, moc jsem tomu nerozumÄ›la, tak jsem si Å™ekla, že by opravdu nebylo od vÄ›ci, kdybych se tÅ™eba také nauÄila více informací, takže místo toho, abych se také vzdÄ›lávala jenom v latinÄ› anebo ve zdravotnictví, kdy jsem dÄ›lala maturitu takhle online, tak jsem také musela od kamarádky brát soukromé hodiny poÄítaÄů. Musím ale na jednu stranu říct, že mÄ› to prospÄ›lo.

Pozor na online bezpeÄnost.

Navíc mÄ› to také bavilo a Å™ekla jsem si, že vlastnÄ› kdybych studovala dálkovÄ› tÅ™eba nÄ›jaké obory, které se zabývají informatikou a poÄítaÄi, tak bych vlastnÄ› ani nemusela dÄ›lat dálkovÄ› zdravotnickou Å¡kolu. Jenomže tohle mÄ› také bavilo a já si myslím, že zdravotnické vzdÄ›lání jsou taková moje zadní vrátka. Takže se k tomu můžete kdykoliv vrátit. Proto si myslím, že lidé by také nemÄ›li zapomínat na to, že se nesmí spoléhat jenom na online vÄ›ci anebo informaÄní technologii, ale že by také mÄ›li dbát hlavnÄ› na své zdraví a také na to, aby mÄ›li skvÄ›lou Å¡kolu, aby mÄ›li vždycky zadní vrátka, aby se mÄ›li kam vrátit do práce. Tohle chci říct i svým dÄ›tem, protože moje dÄ›ti si myslí, že si budou vydÄ›lávat jenom online.